ایران
توصیه های بهداشتی
هفته سلامت زنان

اخبار اختصاصی

پلمب یک واحدصنفی متخلف درشهرستان رودسر

پلمب یک واحدصنفی متخلف درشهرستان رودسر

1400/09/09

"حرف وگفت"باهدف کاهش بارخشونت در خانواده‌ها

1400/09/06
دیدارمدیرشبکه بهداشت ودرمان رودسربافرمانده هان بسیج رودسروچابکسر

دیدارمدیرشبکه بهداشت ودرمان رودسربافرمانده هان بسیج رودسروچابکسر

1400/09/05
ویزیت رایگان درروستای نیلوبرگزارشد

ویزیت رایگان درروستای نیلوبرگزارشد

1400/09/05
دیدارمدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان رودسربافرمانده حوزه مقاومت بسیج شهیدصدوقی شهررحیم آباد.

دیدارمدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان رودسربافرمانده حوزه مقاومت بسیج شهیدصدوقی شهررحیم آباد.

1400/09/02
دیدارمدیرشبکه بهداشت ودرمان بافرمانده سپاه ناحیه رودسر.

دیدارمدیرشبکه بهداشت ودرمان بافرمانده سپاه ناحیه رودسر.

1400/09/02
پیام مدیرشبکه بهداشت ودرمان رودسربه مناسبت هفته بسیج

پیام مدیرشبکه بهداشت ودرمان رودسربه مناسبت هفته بسیج

1400/08/29
تجهیزخانه ی بهداشت لام بشکست توسط شرکت داروسازی دکتر عبیدی انجام‌ شد

تجهیزخانه ی بهداشت لام بشکست توسط شرکت داروسازی دکتر عبیدی انجام‌ شد

1400/08/26
همه مراکز جامع خدمات سلامت برای پوشش حداکثری واکسیناسیون فعال شوند

همه مراکز جامع خدمات سلامت برای پوشش حداکثری واکسیناسیون فعال شوند

1400/08/24
بازدیدتیم مدیریتی ازمرکزخدمات جامع سلامت روستایی شوئیل وخانه های بهداشت

بازدیدتیم مدیریتی ازمرکزخدمات جامع سلامت روستایی شوئیل وخانه های بهداشت

1400/08/20
تزریق بیش از227هزاردزواکسن کووید19درشهرستان رودسر

تزریق بیش از227هزاردزواکسن کووید19درشهرستان رودسر

1400/08/20
بازدیدجعفراکبری ازمرکزخدمات جامع سلامت روستایی زیازوخانه های بهداشت

بازدیدجعفراکبری ازمرکزخدمات جامع سلامت روستایی زیازوخانه های بهداشت

1400/08/12
برگزاری مانورپدافندغیرعامل درشهرستان رودسر

برگزاری مانورپدافندغیرعامل درشهرستان رودسر

1400/08/10
ثبت بازرسیها درسامانه(سامح)توسط بازرسان سلامت محیط وکار

ثبت بازرسیها درسامانه(سامح)توسط بازرسان سلامت محیط وکار

1400/08/09
یک واحدصنفی  درشهرچابکسرپلمب شد

یک واحدصنفی درشهرچابکسرپلمب شد

1400/08/03
بازدیدازپروژه درحال ساخت خانه بهداشت ولیسه

بازدیدازپروژه درحال ساخت خانه بهداشت ولیسه

1400/08/03
در راستای پایش شهرستانی ، نظارت و ارزیابی واحدهای تابعه صورت پذیرفت

در راستای پایش شهرستانی ، نظارت و ارزیابی واحدهای تابعه صورت پذیرفت

1400/07/29
تازه ترین آمار واکسیناسیون در شهرستان رودسر

تازه ترین آمار واکسیناسیون در شهرستان رودسر

1400/07/27
آرشیو